Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” cho cán bộ, đảng viên cấp cơ sở năm 2023
Thực hiện Quyết định số 1039- QĐ/HU ngày 23/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc mở Lớp bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” lớp 1, năm 2023 (từ ngày 02/11/2023 đến hết ngày 7/11/2023), Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các Ban tham mưu giúp việc Huyện ủy và các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức mở lớp bồi dưỡng cho 49 học viên ở cơ sở

    Với mục tiêu truyền tải thông điệp mang tính giáo dục trong toàn Đảng, toàn nhân dân về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của toàn thể nhân dân trong tiến trình lịch sử Đảng, mở ra một kỳ nguyên mới, thời đại mới của dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Khẳng định sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, đỉnh cao là chủ nghĩa cộng sản; khẳng định nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng đó.

     Qua 6 ngày bồi dưỡng với 04 chuyên đề (Thực hiện theo Quyết định số 2448-QĐ/BTGTW ngày 26/5/2023): tái hiện, khái quát những cống hiến, dấu ấn, bước ngoặt trong tiến trình đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Nhân dân nhằm thực hiện đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trọng tâm toát lên được ba vấn đề căn cốt: (1) Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam. (2) Đường lối của Đảng là đúng đắn, khoa học, phù hợp, soi sáng con đường cách mạng của dân tộc. Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng đã thức tỉnh, dẫn dắt lớp lớp các thế hệ chiến sĩ cách mạng, nhân dân Việt Nam đoàn kết xung quanh Đảng, không ngừng đấu tranh, đạt những thành tựu vĩ đại. (3) Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Đồng thời, khẳng định sự kiên định của Đảng, sự tin tưởng của Nhân dân đối với đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo dân tộc, đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội, đỉnh cao là chủ nghĩa cộng sản và 02 chuyên đề bổ trợ về địa phương gồm: Lịch sử cách mạng địa phương và Bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới giúp bồi dưỡng và củng cố niềm tin, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo ra sự đồng lòng, đồng thuận trong xã hội; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, vì huyện Mường La ngày càng phát triển.

    Kết thúc khóa học, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Ban hành Quyết định công nhận kết quả học tập, hoàn thành chương trình và cấp chứng nhận cho các học viên; tặng giấy khen cho 02 học viên có ý thức cao trong bồi dưỡng và thực hiện tốt nội quy, quy chế. 

Một số hình ảnh tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” cho cán bộ, đảng viên cấp cơ sở năm 2023

 

anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai


Tác giả: Trung tâm chính trị huyện Mường La
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập