ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ NẬM GIÔN

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Khiên

Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1966

Dân tộc:                         La Ha

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp HC-VT

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0372.212.756

Địa chỉ thư điện tử:        khienqv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Quàng Văn Sọi

Ngày, tháng, năm sinh:  20/4/1970

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp HC-VT

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0985.809.624 

Địa chỉ thư điện tử:        soiqv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Thị Biệt

Ngày, tháng, năm sinh:  15/3/1984

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0382.820.300

Địa chỉ thư điện tử:        bietqt.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Họ và tên:                      Lò Văn Học

Ngày, tháng, năm sinh:  05/10/1982

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Đại học HC-VT

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0338.372.219                                                                                                        

Địa chỉ thư điện tử:        hoclv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Họ và tên:                      Lò Văn Hạnh

Ngày, tháng, năm sinh:  16/8/1968

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp HC-VT

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0333.642.159

Địa chỉ thư điện tử:        hanhlv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Họ và tên:                      Quàng Văn Muôn

Ngày, tháng, năm sinh:  22/12/1980

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Đại học QLNN

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0393.846.167

Địa chỉ thư điện tử:        muonqv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Tòng Văn Duy

Ngày, tháng, năm sinh:  02/6/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học an ninh

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0972.780.764

Địa chỉ thư điện tử:        duytv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Lò Văn Thích

Ngày, tháng, năm sinh:  09/6/1967

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Quân sự

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0335.130.518

Địa chỉ thư điện tử:        thichlv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Quàng Văn Sương

Ngày, tháng, năm sinh:  12/6/1967

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp HC-VT

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0352.890.461

Địa chỉ thư điện tử:        suongqv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Hoàng Thị Thỏa

Ngày, tháng, năm sinh:  15/3/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân quản trị nhân lực

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0978.134.381

Địa chỉ thư điện tử:        thoaht.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Lò Văn Mến

Ngày, tháng, năm sinh:  11/12/1980

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Đại học kinh tế thương mại

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0378.084.013

Địa chỉ thư điện tử:        menlv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Quàng Văn Mai

Ngày, tháng, năm sinh:  09/10/1988

Dân tộc:                         La Ha

Trình độ chuyên môn:     Trung cấp tiểu học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0334.475.721

Địa chỉ thư điện tử:        maiqv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Văn Sơn

Ngày, tháng, năm sinh:  22/2/1991

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   CĐSP Toán

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0399.973.190

Địa chỉ thư điện tử:        sonlv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Tòng Thị Nga

Ngày, tháng, năm sinh:  26/01/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Văn phòng - Thống kê

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0397.308.451

Địa chỉ thư điện tử:        ngatt.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Vàng A Páo

Ngày, tháng, năm sinh:  10/8/1983

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0392.202.412

Địa chỉ thư điện tử:        paova.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Hờ A Tạ

Ngày, tháng, năm sinh:  16/6/1993

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp HC-VT

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0379.009.204

Địa chỉ thư điện tử:        taha.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lò Văn Nguyên

Ngày, tháng, năm sinh:  17/6/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học KTNN

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0986.500.805

Địa chỉ thư điện tử:        nguyenlv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

ĐỊA CHÍNH – LÂM NGHIỆP

Họ và tên:                      Lò Văn Hoan

Ngày, tháng, năm sinh:  30/12/1966

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp QLĐĐ

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0373.059.413

Địa chỉ thư điện tử:        hoanlv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Vạ A Nênh

Ngày, tháng, năm sinh:  08/6/1988

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp HC-VT

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0332.003.410

Địa chỉ thư điện tử:        nenhva.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Thị Hóa

Ngày, tháng, năm sinh:  10/7/1993

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp VHNT

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0385.545.331

Địa chỉ thư điện tử:        hoalt.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Dâu

Ngày, tháng, năm sinh:  28/11/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Pháp lý

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0358.311.325

Địa chỉ thư điện tử:        daulv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Phàng A Rìa

Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1986

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Luật

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0377.283.343

Địa chỉ thư điện tử:        riapa.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Quàng Văn Chiều

Ngày, tháng, năm sinh:  10/12/1982

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0869.156.753

Địa chỉ thư điện tử:        chieuqv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Đàm Thanh Loan

Ngày, tháng, năm sinh:  01/6/1988

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kế toán

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0375.506.888

Địa chỉ thư điện tử:        loanđt.muongla@sonla.gov.vn

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập