ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ MƯỜNG TRAI

 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Lèo Văn Lay

Ngày, tháng, năm sinh:  05/3/1962

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0379.921.422

Địa chỉ thư điện tử:        leolaymt@gmail.com

 

 

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Lù Văn Hiệp

Ngày, tháng, năm sinh:  10/3/1963

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0969.189.458 

Địa chỉ thư điện tử:        hieplu1963@gmail.com

 

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Lèo Văn Cương

Ngày, tháng, năm sinh:  28/9/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0982.586.548

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Lường Văn Phanh

Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0987.951.378

Địa chỉ thư điện tử:        phanhlv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Hoa

Ngày, tháng, năm sinh:  04/9/1979

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Hành chính học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0868.960.678

Địa chỉ thư điện tử:        hoaubndmt@gmail.com

 

 

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Lù Văn Huấn

Ngày, tháng, năm sinh:  31/12/1960

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0397.940.098

Địa chỉ thư điện tử:        leominh189@gmail.com

 

 

 

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Lù Văn Tiến

Ngày, tháng, năm sinh:  18/5/1961

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Quân sự

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0376.534.800

Địa chỉ thư điện tử:        bchqsmuongtrai@gmail.com

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Lò Văn Tiến

Ngày, tháng, năm sinh:  10/7/1966

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0976.242.319

Địa chỉ thư điện tử:        ccbmuongtrai@gmail.com

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Cầm Thị Minh

Ngày, tháng, năm sinh:  15/8/1970

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Công tác xã hội

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                    0333.220.686

Địa chỉ thư điện tử:        oanh1990@gmail.com

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Lù Thị Hòa

Ngày, tháng, năm sinh:  20/4/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0388.426.119

Địa chỉ thư điện tử:        luhoa1983@gmail.com

 

 

 

 

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Lò Văn Bước

Ngày, tháng, năm sinh:  03/02/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Hành chính học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0386.803.092

Địa chỉ thư điện tử:        tienbuoc1984@gmail.com

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Xây

Ngày, tháng, năm sinh:  20/3/1973

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học ngành Nông học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0368.951.680

Địa chỉ thư điện tử:        mattranmt@gmail.com

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Quàng Văn Xương

Ngày, tháng, năm sinh:  16/02/1983

Dân tộc:                         La ha

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Hành chính học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0383.999.904

Địa chỉ thư điện tử:        quangvanxuong@gmail.com

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Quàng Văn Chiện

Ngày, tháng, năm sinh:  15/02/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính - Văn phòng

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0983.045.070

Địa chỉ thư điện tử:        quangchienmt@gmail.com

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Tòng Văn Hiệp

Ngày, tháng, năm sinh:  03/01/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Hành chính học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0384.861.152

Địa chỉ thư điện tử:        tonghiephuatrai@gmail.com

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lèo Văn Ụa

Ngày, tháng, năm sinh:  15/9/1965

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Thống kê

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0333.253.815

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Thào A Tênh

Ngày, tháng, năm sinh:  21/9/1983

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0335.424.998

Địa chỉ thư điện tử:        tenh12345@gmail.com

 

 

 

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Vì Văn Ưu

Ngày, tháng, năm sinh:  15/6/1967

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0399.541.706

Địa chỉ thư điện tử:

 

 

 

 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Cà Văn Tưởng

Ngày, tháng, năm sinh:  12/9/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Văn hóa

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0335.608.023

Địa chỉ thư điện tử:        catuongvh@gmail.com

 

 

 

 

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Họ và tên:                      Tòng Văn Giang

Ngày, tháng, năm sinh:  13/7/1960

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Kế toán

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0326.401.541

Địa chỉ thư điện tử:        tonggiang@gmail.com

 

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Thị Dẫn

Ngày, tháng, năm sinh:  11/7/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0358.650.258

Địa chỉ thư điện tử:        lothidan@gmail.com

 

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lèo Văn Bình

Ngày, tháng, năm sinh:  20/12/1990

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Sư phạm

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0968.686.211

Địa chỉ thư điện tử:        leovanbinh1990@gmail.com

 

 

 

 

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Lò Thị Thanh

Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1985

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0961.127.785

Địa chỉ thư điện tử:        thanhkt.mla@gmail.com

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập