ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ TẠ BÚ

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Quàng Văn Sương

Ngày sinh:                     5/2/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0973.089.746

Địa chỉ thư điện tử:        suongmla123@gmail.com

 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY,

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Cà Văn Sinh

Ngày, tháng, năm sinh:  05.02.1963

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:     Đại học hành chính

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0967.006.248

Địa chỉ thư điện tử:        Không

 

PHÓ BÍ THƯ,

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Bước

Ngày, tháng, năm sinh:  03/02/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Hành chính học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0386.803.092

Địa chỉ thư điện tử:        tienbuoc1984@gmail.com

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Họ và tên:                      Lò Văn Sỹ

Ngày sinh:                     16/06/1963

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0339.357.617

Địa chỉ thư điện tử:        lovansyhdnd@gmail.com

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Họ và tên:                      Quàng Văn Thoa

Ngày sinh:                     18/3/1978

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0982.040.478

Địa chỉ thư điện tử:        thoaqv.muongla@sonla.gov.vn

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Lò Văn Ính

Ngày, tháng, năm sinh:  12.06.1963

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0395.067.850

Địa chỉ thư điện tử:        loinhcatabu@gmail.com

 

 CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Lò Văn Tương

Ngày sinh:                     1981

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:

Điện thoại:                     0944.872.760

Địa chỉ thư điện tử:        lovantuong1981@gmail.com

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Cà Thị Nơi

Ngày sinh:                     27/8/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                    0385.383.274

Địa chỉ thư điện tử:        hlpntabu80@gmail.com.vn

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Quàng Văn Sơn

Ngày, tháng, năm sinh:  15.02.1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0368.664.860

Địa chỉ thư điện tử:         Không

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Chung

Ngày sinh:                     05/3/1987

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:

Điện thoại:                     0984.639.901

Địa chỉ thư điện tử:        lochungdtn@gmail.com

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Lò Thị Cương

Ngày sinh:                     16/1/1977

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0364.607.445

Địa chỉ thư điện tử:        lothicuongubmt@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Cà Văn Đoàn

Ngày sinh:                     08/10/1985

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0383.360.907

Địa chỉ thư điện tử:        doancv.muongla@sonla.gov.vn

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Tòng Mạnh Hùng

Ngày sinh:                     1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:

Điện thoại:                     0983.312.468

Địa chỉ thư điện tử:        hungtm.muongla@sonla.gov.vn

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Cà Thị Phương

Ngày sinh:                     24/4/1980

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:

Điện thoại:                     0988.296.484

Địa chỉ thư điện tử:        phuongct.muongla@sonla.gov.vn

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lò Văn Pâng

Ngày, tháng, năm sinh:  24.04.1970

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp DCXD

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0358.650.371

Địa chỉ thư điện tử:        pangdiachinh@gmail.com

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lò Việt Dũng

Ngày, tháng, năm sinh:  28/12/1990

Dân tộc:                         La ha

Trình độ chuyên môn:   Đại học QLTN&MT

Trình độ lý luận:            Không

Điện thoại:                     0976.758.709

Địa chỉ thư điện tử:        upcapro@gmail.com

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Thị Lan

Ngày sinh:                     20/6/1991

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:              Trung cấp

Điện thoại:                     0968.456.591

Địa chỉ thư điện tử:        lolantb1991@gmail.com

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Văn Uôn

Ngày, tháng, năm sinh:  03.06.1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học văn hóa

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0329.937.890

Địa chỉ thư điện tử:        louonvanhoaxatabu@gmail.com

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lường Văn Thuận

Ngày sinh:                     19/6/1992

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:

Điện thoại:                     0382.730.195

Địa chỉ thư điện tử:        tuphaptabu@gmail.com

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lường Văn Thuận

Ngày, tháng, năm sinh:  19.06.1992

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Luật

Trình độ lý luận:            Không

Điện thoại:                     0382.730.195

Địa chỉ thư điện tử:        tuphaptabu@gmail.com

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Hà Đình Xuân

Ngày, tháng, năm sinh:  10.12.1975

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0386.087.904

Địa chỉ thư điện tử:        haxuankt2019@gmail.com

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập