ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ CHIỀNG ÂN

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Sùng A Chu

Ngày, tháng, năm sinh:  07/8/1964

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0916.567.364

Địa chỉ thư điện tử:         

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Cứ A Lử

Ngày, tháng, năm sinh:  16/5/1981

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0857.114.237 

Địa chỉ thư điện tử:        cualu1981@gmail.com

 

PHÓ BÍ THƯ

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh:  

Dân tộc:                         

Trình độ chuyên môn:   

Trình độ lý luận:            

Điện thoại:                     

Địa chỉ thư điện tử:                  

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Cứ A Lâu

Ngày, tháng, năm sinh:  30/05/1979

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0396.357.217

Địa chỉ thư điện tử:        cualau1979@sonla.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Sùng A Tủa

Ngày, tháng, năm sinh:  19/5/1984

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0853.965.810

Địa chỉ thư điện tử:        sungtua1984@gmail.com

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Lò Văn Thủy

Ngày, tháng, năm sinh:  12/02/1989

Dân tộc:                         LaHa

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Quản lý trật tự xã hội

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0858.097.149

Địa chỉ thư điện tử:         

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Sùng A Mua

Ngày, tháng, năm sinh:  15/6/1963

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Quân sự

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0857.006.795

Địa chỉ thư điện tử:         

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Lò Văn Cẳm

Ngày, tháng, năm sinh:  14/2/1982

Dân tộc:                         LaHa

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0839.234.045

Địa chỉ thư điện tử:       

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Lò Thị Kim

Ngày, tháng, năm sinh:  12/12/1982

Dân tộc:                         LaHa

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Phụ nữ

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0362.895.899

Địa chỉ thư điện tử:         

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Cháng A Dê

Ngày, tháng, năm sinh:  04/11/1977

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0854122507

Địa chỉ thư điện tử:         

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Thào A Tủa

Ngày, tháng, năm sinh:  02/5/1985

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học Công tác xã hội

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0886721473

Địa chỉ thư điện tử:        tuathao1985@gmail.com

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Cứ A Su

Ngày, tháng, năm sinh:  16/01/1980

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0914.833.251

Địa chỉ thư điện tử:        cuasu16011980@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Quàng Văn Dung

Ngày, tháng, năm sinh:  25/11/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0359.797.696

Địa chỉ thư điện tử:        quangvandung338@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Thị Dung

Ngày, tháng, năm sinh:  12/02/1992

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng Quản trị văn phòng

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0355.679.958

Địa chỉ thư điện tử:        lothidungvptk@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Cứ A Khay

Ngày, tháng, năm sinh:  07/10/1987

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Thồng kê – Văn phòng

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0815.765.806

Địa chỉ thư điện tử:        cukhay1987@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lường Văn Liên

Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Quản lý đất đai

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0353.957.608

Địa chỉ thư điện tử:        kimlienvp83@gmail.com

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Cà Văn Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:  16/4/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Quản lý đất đai

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0866.519.491

Địa chỉ thư điện tử:        tuanca160486@gmail.com

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lèo Văn Phong

Ngày, tháng, năm sinh:  05/01/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Quản lý đất đai

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0372.180.600

Địa chỉ thư điện tử:        phongchau10@gmail.com

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Mùa A Khay

Ngày, tháng, năm sinh:  06/8/1992

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Quản lý văn hóa

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0364.998.074

Địa chỉ thư điện tử:        akhayca@gmail.com

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lù Thị Kim

Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng Công tác xã hội

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0912.817.205

Địa chỉ thư điện tử:        luthikim1988@gmail.com

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Cung

Ngày, tháng, năm sinh:  18/9/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0397.473.113

Địa chỉ thư điện tử:         

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Thào A Chu

Ngày, tháng, năm sinh:  02/8/1972

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:         

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Lường Văn Cương

Ngày, tháng, năm sinh:  12/6/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kế toán

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0357.777.677

Địa chỉ thư điện tử:        vancuongktxa@gmail.com

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập