• 26/02/2019

  VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

  Tham mưu tổng họp cho Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Ban Tiếp công dân của huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (hoặc Trung tâm hành chính công cấp huyện); hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tố chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân. Tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác ngoại vụ. 

 • 26/02/2019

  PHÒNG NỘI VỤ

  Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính (trừ nhiệm vụ tô chức triển khai thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cấp huyện); chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

 • 04/03/2019

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

  Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: lĩnh vực tài chính, tài sản; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng họp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, họp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

 • 05/03/2019

  PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

  Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: công thương, về giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, quy hoạch xây dựng, kiến trúc; thẩm định các dự án; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

 • 06/03/2019

  PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyên, bảo hiếm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội;

 • 25/03/2019

  PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Là cơ quan chuyên môn thuộc Úy ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương vê: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chông thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tê hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương;

 • 25/03/2019

  PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

  Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước vê: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đổi ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật;

 • 21/03/2019

  PHÒNG TƯ PHÁP

  Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dụng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật (trừ nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính).

 • 07/03/2019

  THANH TRA HUYỆN

  Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 • 29/03/2019

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một sổ nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật;

 • 04/04/2019

  PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

  Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu.

 • 04/04/2019

  PHÒNG DÂN TỘC

  Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập