ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ CHIỀNG SAN

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ

 

Họ và tên:                      Lường Văn Hồng

Ngày, tháng, năm sinh:  15/4/1969

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0338.371.970

Địa chỉ thư điện tử:        luongvanhongtaybac@gmail.com

 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Họ và tên:                      Lèo Văn Sơn

Ngày, tháng, năm sinh:  27/10/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học KT-NN

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0339.149.780

Địa chỉ thư điện tử:        leoson8x@gmail.com

 

 

PHÓ BÍ THƯ,

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Hặc

Ngày, tháng, năm sinh:  17/5/1981

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0366.704.381 

Địa chỉ thư điện tử:        lovanhac1981@gmail.com

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Kem

Ngày, tháng, năm sinh:  03/5/1970

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0396.116.509

Địa chỉ thư điện tử:        hoinongdancs2018@gmail.com

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Cà Văn Kim

Ngày, tháng, năm sinh:  2/12/1982

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học An ninh

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0614.932.943

Địa chỉ thư điện tử:        qlhcchiengsan@gmail.com

 

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:      

 

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Vì Văn Tiên

Ngày, tháng, năm sinh:  15/10/1962

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0329.940.443

Địa chỉ thư điện tử:        vivantien1962cht@gmail.com

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Lò Thị Cương

Ngày, tháng, năm sinh:  22/3/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0396.601.395

Địa chỉ thư điện tử:        lomaicuong1984@gmail.com

 

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Lò Văn Sam

Ngày, tháng, năm sinh:  13/4/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0976.599.125

Địa chỉ thư điện tử:        lovansam1304@gmail.com

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Lèo Văn Thiêm

Ngày, tháng, năm sinh:  25/6/1991

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0375.590.320

Địa chỉ thư điện tử:        leothiem9x@gmail.com

 

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Cầm Văn Luân

Ngày, tháng, năm sinh:  12/10/1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0964.841.133

Địa chỉ thư điện tử:        camvanluan64@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Thị Hương

Ngày, tháng, năm sinh:  28/02/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0987.308.862

Địa chỉ thư điện tử:        huongk83@gmail.com

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Văn Thưởng

Ngày, tháng, năm sinh:  08/5/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0333.022.390

Địa chỉ thư điện tử:        lovanthuong46@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Cà Văn Pháư

Ngày, tháng, năm sinh:  10/3/1971

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0376.659.740

Địa chỉ thư điện tử:        caphauvpcs@gmail.com

 

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Cầm Văn Trưởng

Ngày, tháng, năm sinh:  11/7/1982

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0389.509.577

Địa chỉ thư điện tử:        camvantruongcs@gmail.com

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lường Văn Mai

Ngày, tháng, năm sinh:  25/4/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Quản lý đất đai

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0978.213.795

Địa chỉ thư điện tử:        luongvanmai1968@gmail.com

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Văn Mầng

Ngày, tháng, năm sinh:  12/12/1965

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0334.422.846

Địa chỉ thư điện tử:        lovanmangvhcs@gmail.com

 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Nguyễn Tấn Phương

Ngày, tháng, năm sinh:  21/10/1990

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Kế toán kiểm toán

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0965.21.1990

Địa chỉ thư điện tử:        docthancongtu90@gmail.com 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Liêng

Ngày, tháng, năm sinh:  02/3/1981

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0363.133.615

Địa chỉ thư điện tử:        lolieng81@gmail.com

     
 

 TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lường Văn Pành

Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1971

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Luật

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0354.261.397

Địa chỉ thư điện tử:        luongvanpanh71@gmail.com 

 

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Lường Thị Kim

Ngày, tháng, năm sinh:  12/9/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0382.640.957

Địa chỉ thư điện tử:        luongkimmuongla@gmail.com

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập