TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA HUYỆN

 
 

GIÁM ĐỐC

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:    

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH VĂN HÓA THỂ THAO

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:          

Điện thoại:                   

Địa chỉ thư điện tử:       


PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH

Họ và tên:                      Hà Văn Phương

Ngày, tháng, năm sinh:  24/11/1974

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0824.131.188

Địa chỉ thư điện tử:          haphuongtvmla@gmail.com  

KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Hoàng Thị Thu Hà

Ngày, tháng, năm sinh:  04/4/1989

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0988.051.131

Địa chỉ thư điện tử:        hoangha89sl@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Văn Sươi

Ngày, tháng, năm sinh:  15/5/1965

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0359.546.968

Địa chỉ thư điện tử:        lovansuoi1965@gmail.com

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Nhung

Ngày, tháng, năm sinh:  24/12/1987

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0988.879.699

Địa chỉ thư điện tử:        nguyennhungmla@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Đỗ Diệu Thúy

Ngày, tháng, năm sinh:  09/6/1989

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0382.180.002

Địa chỉ thư điện tử:        dieuthuy.vov@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Nguyễn Thùy Ninh

Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1991

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao Đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0988.206.863

Địa chỉ thư điện tử:        thuyninhvtv123@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Nguyễn Mạnh Thắng

Ngày, tháng, năm sinh:  24/9/1992

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0989.148.292

Địa chỉ thư điện tử:        thangsl.ctv92@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Lương

Ngày, tháng, năm sinh:  30/10/1992

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0375.899.858

Địa chỉ thư điện tử:        chieclacuoicung.hyen@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Đặng Thị Diệu

Ngày, tháng, năm sinh:  17/02/1990

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0989.278.497

Địa chỉ thư điện tử:        dangdieu.172@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Nguyễn Phi Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1993

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0973.966.689

Địa chỉ thư điện tử:        hungbi1710@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Nguyễn Đức Toàn

Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1992

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0962.913.111

Địa chỉ thư điện tử:        nguyentoan111tb@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Phạm Công Lợi

Ngày, tháng, năm sinh:  07/8/1989

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0941.211.089

Địa chỉ thư điện tử:        phamcongloiledtp@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Nguyễn Trọng Sơn

Ngày, tháng, năm sinh:  21/4/1971

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Công nhân kĩ thuật

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0388.967.735

Địa chỉ thư điện tử:        trongsonthml@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Văn Thành

Ngày, tháng, năm sinh:  17/6/1985

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0355.500.282

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Anh Minh

Ngày, tháng, năm sinh:  06/9/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0943.310.982

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Hà Thị Thủy

Ngày, tháng, năm sinh:  08/10/1975

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Công nhân kĩ thuật

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0916.934.399

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Văn Thoan

Ngày, tháng, năm sinh:  15/3/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Công nhân kĩ thuật

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0948.687.994

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Nguyễn Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:  20/9/1979

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0849.041.397

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Nguyễn Anh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:  18/3/1988

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0374.645.545

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Văn Phước

Ngày, tháng, năm sinh:  20/8/1977

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Công nhân kĩ thuật

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0912.989.594

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Văn Quý

Ngày, tháng, năm sinh:  21/10/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0358.850.678

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Văn Nơi

Ngày, tháng, năm sinh:  27/6/1972

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Công nhân kĩ thuật

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0855.176.068

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Văn Sơn

Ngày, tháng, năm sinh:  05/12/1972

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Công nhân kĩ thuật

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0812.990.102

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lừ Văn Hiểu

Ngày, tháng, năm sinh:  20/3/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0962.162.560

Địa chỉ thư điện tử:        luhieumaison88@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Văn Đại

Ngày, tháng, năm sinh:  27/11/1992

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0978.485.266

Địa chỉ thư điện tử:        dailovan92@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Kiều Thị Tuyết

Ngày, tháng, năm sinh:  27/8/1991

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0977.210.105

Địa chỉ thư điện tử:        kieutuyet123@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Trần Văn Đạt

Ngày, tháng, năm sinh:  13/9/1990

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại Học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0986.135.267

Địa chỉ thư điện tử:        dat115116@gmail.com

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Bùi Đức Thuần

Ngày, tháng, năm sinh:  11/6/19968

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0355.509.029

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Hà Văn Giang

Ngày, tháng, năm sinh:  09/8/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0964.694.988

Địa chỉ thư điện tử:       

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 3,391
  • Tất cả: 696,968
Đăng nhập