ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ PI TOONG

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 

Họ và tên:                      Duy Thị Hòa

Ngày, tháng, năm sinh:  25/02/1970

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     02123.830.667

Địa chỉ thư điện tử: 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:  16/7/1979

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0336.001.955 

Địa chỉ thư điện tử:        hungpitoong@gmail.com

PHÓ BÍ THƯ

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Phiêu

Ngày, tháng, năm sinh:  15/5/1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                     0368.248.957

Địa chỉ thư điện tử:        phieupt@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Chẻ

Ngày, tháng, năm sinh:  09/5/1967

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                     0384.567.297

Địa chỉ thư điện tử:        quangtre1968@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Lường Văn Vui

Ngày, tháng, năm sinh:  10/7/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                     0974.860.056

Địa chỉ thư điện tử:        luongvanvui26@gmail.com

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Quàng Văn Bưởng                  

Ngày, tháng, năm sinh:  13/5/1965

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0385.997.798

Địa chỉ thư điện tử:         

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Quàng Văn Cải             

Ngày, tháng, năm sinh:  21/7/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp quân sự Cơ sở

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0345.652.882

Địa chỉ thư điện tử:         

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Quàng Văn Công          

Ngày, tháng, năm sinh:  07/4/1963

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp văn phòng thống kê

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0374.202.369

Địa chỉ thư điện tử:       

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Lường Thị Dinh            

Ngày, tháng, năm sinh:  01/6/1981

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0358.893.805

Địa chỉ thư điện tử:        dinhvtv2@gmail.com

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Cà Văn Tuân       

Ngày, tháng, năm sinh:  12/10/1981

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0358.121.081

Địa chỉ thư điện tử:        ductuanpt09@gmail.com

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Lò Văn Dũng      

Ngày, tháng, năm sinh:  13/12/1985

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Đoàn, đội

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0962.086.042

Địa chỉ thư điện tử:        lovandung12051987@gmail.com

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Vì Văn Hiến                  

Ngày, tháng, năm sinh:  16/3/1974

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0342.650.965

Địa chỉ thư điện tử:         

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Văn Ính

Ngày, tháng, năm sinh:  03/5/1982

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                     0977.823.073

Địa chỉ thư điện tử:        inhptoong@gmail.com

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Quàng Thị Nghiệp                  

Ngày, tháng, năm sinh: 12/03/1994

Dân tộc:                         Thái           

Trình độ chuyên môn:   Trung Cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0383.483.544                

Địa chỉ thư điện tử:        quangthinghiep1994@gmail.com

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Đặng Khánh Ly

Ngày, tháng, năm sinh:  07/7/1988

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0393.069.810

Địa chỉ thư điện tử:        khanhlykt0707@gmail.com

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lò Văn Hoành                        

Ngày, tháng, năm sinh:  05/7/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học quản lý đất đai

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0372.276.056

Địa chỉ thư điện tử:        hoanhdc28081989@gmail.com

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Cầm Văn Cơi                

Ngày, tháng, năm sinh:  07/7/1979

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp quản lý đất đai

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Văn Minh                

Ngày, tháng, năm sinh:  17/05/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0968.504.199

Địa chỉ thư điện tử:        lovanminhvh@gmail.com

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lù Văn Họa                  

Ngày, tháng, năm sinh:  26/9/1981

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0984.919.781

Địa chỉ thư điện tử:        luvanhoa1981sl@gmail.com

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Quàng Thị Chiến          

Ngày, tháng, năm sinh:  07/9/1967

Dân tộc:                         La ha

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0394.098.193

Địa chỉ thư điện tử:        quangchientuphap@gmail.com

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Vì Văn Lếch                  

Ngày, tháng, năm sinh:  01/6/1967

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Kế toán

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0343.771.941

Địa chỉ thư điện tử:        vivanlech@gmail.com     

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập