ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ CHIỀNG CÔNG

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Sùng A Di

Ngày, tháng, năm sinh:  22/9/1980

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0943739004

Địa chỉ thư điện tử:        sungdi22979@gmail.com

 

 

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Ly A Cho

Ngày, tháng, năm sinh:  14/11/1985

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0974.429.969 

Địa chỉ thư điện tử:        lyacho600sonla@gmail.com  

 

 

 

 

 


PHÓ BÍ THƯ

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Mùa A Lụ

Ngày, tháng, năm sinh:  16/12/1978

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0972.096.284

Địa chỉ thư điện tử:        luchiengcong@gmail.com

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Lù A Tếnh

Ngày, tháng, năm sinh:  10/9/1989

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0853.588.310

Địa chỉ thư điện tử:        tenhlu10091989@gmail.com

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Vàng A Chu

Ngày, tháng, năm sinh:  24/6/1975

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0857.666.786

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Lầu A Say

Ngày, tháng, năm sinh:  05/8/1986

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0976.622.340

Địa chỉ thư điện tử:        lausaycc1@gmail.com

 

 

 

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Giàng A Dia

Ngày, tháng, năm sinh:  03/02/1982

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0975.216.551

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Vàng A Vự

Ngày, tháng, năm sinh:  05/10/1985

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0858.734.931

Địa chỉ thư điện tử:        vuvang05101985@gmail.com

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Giàng A Khay

Ngày, tháng, năm sinh:  18/9/1996

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0835.164.098

Địa chỉ thư điện tử:        khaygiang.180996@gmail.com

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Giàng Thị Thanh

Ngày, tháng, năm sinh:  16/8/1984

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0836.166.577

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Vàng A Dơ

Ngày, tháng, năm sinh:  06/8/1986

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0911.405.529

Địa chỉ thư điện tử:        vangdo.86@gmail.com

 

 

 

 

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Sùng A Vự

Ngày, tháng, năm sinh:  12/8/1990

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0983.381.476

Địa chỉ thư điện tử:        vusung.120890@gmail.com

 

 

 

 


CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn So

Ngày, tháng, năm sinh:  21/3/1961

Dân tộc:                         Laha

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Quàng Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:  19/02/1982

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0335.889.299

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Hoàng Quốc Việt

Ngày, tháng, năm sinh:  17/01/1989

Dân tộc:                        Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0346.467.660

Địa chỉ thư điện tử:        hoangviet171@gmail.com

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lường Văn Tiệp

Ngày, tháng, năm sinh:  10/11/1985

Dân tộc:                         La ha

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0858.003.171

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Thào A Su

Ngày, tháng, năm sinh:  05/04/1992

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0838.569.475

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lầu A Chinh

Ngày, tháng, năm sinh:  07/8/1989

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0986.659.867

Địa chỉ thư điện tử:        liemchinh89@gmail.com

 

 

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Trần Ngọc Huân

Ngày, tháng, năm sinh:  12/5/1987

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0985.017.235

Địa chỉ thư điện tử:        boostupid8792@gmail.com

 

 

 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Thào A Sệnh

Ngày, tháng, năm sinh:  09/10/1989

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0859.219.448

Địa chỉ thư điện tử:        thaosenhvhcc@gmail.com

 

 

 

 

LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Cà Văn Hưởng

Ngày, tháng, năm sinh:  11/05/1969

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0387.894.636

Địa chỉ thư điện tử:        cahuong110569@gmail.com

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Hàng A Dơ

Ngày, tháng, năm sinh:  27/02/1984

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0396.925.285

Địa chỉ thư điện tử:        hangdo.270284@gmail.com

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Quang

Ngày, tháng, năm sinh:  08/8/1996

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0333.223.698

Địa chỉ thư điện tử:        mr.teo0808@gmail.com

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Vân

Ngày, tháng, năm sinh:  15/02/1992

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0382.810.699

Địa chỉ thư điện tử:        lovan718@gmail.com

 

 

 

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Phạm Thị Ngọc Hòa

Ngày, tháng, năm sinh:  11/11/1994

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0345.550.964

Địa chỉ thư điện tử: phamngochoaketoan122016@gmail.com

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập