ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ NGỌC CHIẾN

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Bùi Tiến Sỹ

Ngày, tháng, năm sinh:  03/7/1983

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học Sư phạm Văn

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0969.885.366

Địa chỉ thư điện tử:        buisy1983@gmail.com        

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Sùng A Vạng

Ngày, tháng, năm sinh:  1976

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     096519644 

Địa chỉ thư điện tử:         

 

PHÓ BÍ THƯ

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Sây

Ngày, tháng, năm sinh:  1978

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học kinh tế

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                     0327318784

Địa chỉ thư điện tử:        vansaypctxa@gmail.com

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Hồng

Ngày, tháng, năm sinh:  1976

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học QLNN

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0888510111

Địa chỉ thư điện tử:       

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Thoa

Ngày, tháng, năm sinh:  1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Văn hóa

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0888.206.000

Địa chỉ thư điện tử:        lovanthoa.195@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Tráng A Sử

Ngày, tháng, năm sinh:  1963

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp QLNN

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0856703014

Địa chỉ thư điện tử:       

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Lê Ngọc Dũng

Ngày, tháng, năm sinh:  25/8/1985

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học cảnh sát nhân dân

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0913.359.919

Địa chỉ thư điện tử:        babycat851010@gmail.com

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Lò Văn Thạch

Ngày, tháng, năm sinh:  1981

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0943237354

Địa chỉ thư điện tử:        bchqsngocchien@gmail.com

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Lò Văn Siu

Ngày, tháng, năm sinh:  1966

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0847254628

Địa chỉ thư điện tử:       

 

CHỦ TỊCH HỘI LH PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Lò Thị Vượng

Ngày, tháng, năm sinh:  1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0348169156

Địa chỉ thư điện tử:         

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Lò Văn Phới

Ngày, tháng, năm sinh:  1966

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp nông lâm

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0968197166

Địa chỉ thư điện tử:         

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Quàng Văn Păn

Ngày, tháng, năm sinh:  1987

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học QLNN

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0888999622

Địa chỉ thư điện tử:         

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Lèo Văn Lả

Ngày, tháng, năm sinh:  1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   TC văn phòng

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0816128315

Địa chỉ thư điện tử:        mattrannc@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Quàng Văn  Thách

Ngày, tháng, năm sinh:  08/11/1990

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính – văn thư

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0353.668.927

Địa chỉ thư điện tử:        quangthachthuc@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Văn Đậu

Ngày, tháng, năm sinh:  1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0852.342.399

Địa chỉ thư điện tử:        lovandau1984@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Tráng A Mua

Ngày, tháng, năm sinh:  1984

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     083803533

Địa chỉ thư điện tử:       

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Đèo Văn Mé

Ngày, tháng, năm sinh:  1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Nông học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0916569030

Địa chỉ thư điện tử:        vanme1989@gmail.com

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Cà Văn Phaứ

Ngày, tháng, năm sinh:  1963

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp địa chính

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0377188110

Địa chỉ thư điện tử:

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Tòng Văn Xuấn

Ngày, tháng, năm sinh:  1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học QLVH

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0914668781

Địa chỉ thư điện tử:         

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Thị Hiền

Ngày, tháng, năm sinh:  1990

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học QLNN

Trình độ lý luận:            Trung Cấp

Điện thoại:                     0949091488

Địa chỉ thư điện tử:        lothihienvh@gmail.com

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lường Văn Hoạch

Ngày, tháng, năm sinh:  1992

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học QLNN

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0868822506

Địa chỉ thư điện tử:        hanhphuc10298@gmail.com

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Mạnh

Ngày, tháng, năm sinh:  1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học QLNN

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0332367039

Địa chỉ thư điện tử:        manhtpx@gmail.com

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Kháng A Lụ

Ngày, tháng, năm sinh:  1985

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0943739881

Địa chỉ thư điện tử:        khanglu@gmail.com

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Quàng Thị Oanh

Ngày, tháng, năm sinh:  1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kế toán

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0343.016.888

Địa chỉ thư điện tử:        oanhoanh@gmail.com

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập