ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND THỊ TRẤN ÍT ONG

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND THỊ TRẤN

Họ và tên:                      Lù Văn Mẳn

Ngày, tháng, năm sinh:  09/12/1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0347.832.309

Địa chỉ thư điện tử:        manlv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Lò Văn Sin

Ngày, tháng, năm sinh:  30/6/1970

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0977.864.152 

Địa chỉ thư điện tử:        sinlv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

PHÓ BÍ THƯ

CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN

Họ và tên:                      Trần Hải Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 18/4/1980

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0816.711.999

Địa chỉ thư điện tử:       

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Họ và tên:                      Lò Văn Sơn

Ngày, tháng, năm sinh:  20/12/1967

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Quản lý Kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0912.147.681

Địa chỉ thư điện tử:        sonlv.muongla@sonla.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Họ và tên:                      Cà Văn Sinh

Ngày, tháng, năm sinh:  21/02/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Quản trị nhân lực

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0977.661.678

Địa chỉ thư điện tử:        sinhcv.muongla@sonla.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Họ và tên:                      Trần Quốc Khánh

Ngày, tháng, năm sinh:  22/12/1973

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư Xây dựng

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0836.895.999

Địa chỉ thư điện tử:        khanhtq.muongla@sonla.gov.vn

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                       Nguyễn Anh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:   08/11/1975

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Cử nhân Luật

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                     0966.159.997

Địa chỉ thư điện tử:        tuanna.muongla@sonla.gov.vn

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Tòng Văn Bương

Ngày, tháng, năm sinh:  10/7/1963

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Quân sự

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0818.021.536

Địa chỉ thư điện tử:        buongtv.muongla@sonla.gov.vn

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                       Lò Văn Thi

Ngày, tháng, năm sinh:  12/9/1964

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:    Trung cấp Hành chính – Văn thư

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0333.027.188

Địa chỉ thư điện tử:        thilv.muongla@sonla.gov.vn

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Quàng Thị Hoan

Ngày, tháng, năm sinh:  18/12/1966

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân khoa học quản lý

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0984.821.848

Địa chỉ thư điện tử:        hoanqt.muongla@sonla.gov.vn

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Hoàng Văn Công

Ngày, tháng, năm sinh:  20/8/1973

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Quản lý hành chính

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0356.626.849

Địa chỉ thư điện tử:        conghv.muongla@sonla.gov.vn

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Lò Văn Phòng

Ngày, tháng, năm sinh:  26/6/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư Xây dựng

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0868.073.348

Địa chỉ thư điện tử:        phonglv.muongla@sonla.gov.vn

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN THỊ TRẤN

Họ và tên:                      Lò Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0353.254.074

Địa chỉ thư điện tử:       hunglv.muongla@sownla.gov.vn

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lê Thị Tình

Ngày, tháng, năm sinh:  12/5/1988

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0965.538.828

Địa chỉ thư điện tử:        tinhlt.muongla@sonla.gov.vn

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Phùng Thị Hồng

Ngày, tháng, năm sinh:  15/7/1985

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Xã hội học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0977.994.145

Địa chỉ thư điện tử:        hongpt.muongla@sonla.gov.vn

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Đỗ Thị Nga

Ngày, tháng, năm sinh:  28/7/1984

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0359.522.588

Địa chỉ thư điện tử:        ngadt.muongla@sonla.gov.vn

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Quàng Văn Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:  22/3/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư Xây dựng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0988.013.378

Địa chỉ thư điện tử:        tuanqv.muongla@sonla.gov.vn

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lò Văn Hoạt

Ngày, tháng, năm sinh:  08/6/1979

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0329.819.818

Địa chỉ thư điện tử:        hoatlv.muongla@sonla.gov.vn

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                       Lò Văn Trường

Ngày, tháng, năm sinh:   23/4/1985

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:    Cử nhân Công tác xã hội

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0987.658.083

Địa chỉ thư điện tử:        truonglv85.muongla@sonla.gov.vn

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Thị Huyền

Ngày, tháng, năm sinh:  24/11/1987

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0977.301.427

Địa chỉ thư điện tử:        huyenlt.muongla@sonla.gov.vn

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Kiêm

Ngày, tháng, năm sinh:  15/10/1962

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Kế toán

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0985.866.518

Địa chỉ thư điện tử:        kiemlv.muongla@sonla.gov.vn

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Vì Văn San

Ngày, tháng, năm sinh:  15/5/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0384.517.750

Địa chỉ thư điện tử:        sanvv.muongla@sonla.gov.vn

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lương Thị Huyền

Ngày, tháng, năm sinh:  24/10/1984

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Việt Nam học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0397.588.031

Địa chỉ thư điện tử:        huyenlt.muongla@sonla.gov.vn

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                       Phạm Thị Ngọc Hòa

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận:             

Điện thoại:                      0345.550.964

Địa chỉ thư điện tử:         hoaptn.muongla@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập