ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ HUA TRAI

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 

Họ và tên:                      Cà Văn Nam

Ngày, tháng, năm sinh:  23/8/1967

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0978.414.093

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Pun

Ngày, tháng, năm sinh:  05/10/1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0329.411.575

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Tiển

Ngày, tháng, năm sinh:  05/10/1971

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0396.613.955

Địa chỉ thư điện tử:        lotien999@gmail.com

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Mưu

Ngày, tháng, năm sinh:  12/6/1969

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp văn phòng

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0372.603.556

Địa chỉ thư điện tử:        quangmuuht@gmail.com

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Tòng Văn Kiêm

Ngày, tháng, năm sinh:  15/02/1966

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp địa chính

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0911.007.183

Địa chỉ thư điện tử:        tongvankiem1966@gmail.com

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Học

Ngày, tháng, năm sinh:  09/11/1960

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp quản lý nhà nước

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0335.158.263

Địa chỉ thư điện tử:        lovanhocht@gmail.com

 

 

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Quàng Văn Bó

Ngày, tháng, năm sinh:  15/12/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp pháp lý

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0973.970.335

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Cà Văn Hương

Ngày, tháng, năm sinh:  19/5/1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Quân sự

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0395.843.675

Địa chỉ thư điện tử:         

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Lò Văn Hòa

Ngày, tháng, năm sinh:  19/8/1961

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp công an

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0358.258.372

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Lò Thị Tươi

Ngày, tháng, năm sinh:  22/4/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp phụ nữ

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0349.346.792

Địa chỉ thư điện tử:        phunuhuatrai@gmail.com

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Ly A Vựa

Ngày, tháng, năm sinh:  12/11/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0335.493.844

Địa chỉ thư điện tử:        vuajli89@gmail.com

 

 

 

 

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Tòng Văn Lả

Ngày, tháng, năm sinh:  09/02/1985

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Hành chính học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0397.572.347

Địa chỉ thư điện tử:        tonglavp@gmail.com

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn San

Ngày, tháng, năm sinh:  19/6/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính - Văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0392.854.914

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Văn Đức

Ngày, tháng, năm sinh:  22/12/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính - Văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0985.018.351

Địa chỉ thư điện tử:        kietducht89@gmail.com

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Chiêu Văn Lánh

Ngày, tháng, năm sinh:  09/8/1987

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính - Văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0365.201.680

Địa chỉ thư điện tử:        lanh.k49@gmail.com

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Văn Hoàn

Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1982

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0375.595.236

Địa chỉ thư điện tử:        duhuatrai@gmail.com

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Văn Hoan

Ngày, tháng, năm sinh:  25/12/1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính - Văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0844.394.111

Địa chỉ thư điện tử:        lovanhoanvp@gmail.com

 

 

 

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Cà Văn Thủy

Ngày, tháng, năm sinh:  06/01/1979

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học quản lý đất đai

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0358.892.630

Địa chỉ thư điện tử:        nganthuycl@gmail.com

 

 

 

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Mùa A Páo

Ngày, tháng, năm sinh:  06/8/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng KTNNKTGĐ

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0363.504.780

Địa chỉ thư điện tử:

 

 

 

 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Văn Bảng

Ngày, tháng, năm sinh:  15/10/1971

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính - Văn Thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0327.709.678

Địa chỉ thư điện tử:        sonbang71@gmail.com

 

 

 

 

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Ngọc Văn

Ngày, tháng, năm sinh:  15/8/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp thống kê

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0961.907.998

Địa chỉ thư điện tử:        longocvan1968@gmail.com

 

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Quàng Văn Loa

Ngày, tháng, năm sinh:  11/4/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0355.841.496

Địa chỉ thư điện tử:        quangloa1984@gmail.com

 

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Kiểu Hoàng Minh

Ngày, tháng, năm sinh:  04/12/1995

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp luật

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0987.939.361

Địa chỉ thư điện tử:        kieuhoangminh82@gmail.com

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Quàng Văn Hồng

Ngày, tháng, năm sinh:  09/4/1981

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0333.071.784

Địa chỉ thư điện tử:        quangvanhong81@gmail.com

 

 

 

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Trần Bảo Diệp

Ngày, tháng, năm sinh:  27/11/1991

Dân tộc:                         kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng Kế toán

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0886.854.854

Địa chỉ thư điện tử:       baotrandiep27111991@gmail.com

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập