ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ NẶM PĂM

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Loa            

Ngày, tháng, năm sinh:  18/10/1966

Dân tộc:                         Thái           

Trình độ chuyên môn:    Cử nhân kinh tế   

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                     0988.042453                          

Địa chỉ thư điện tử:        quangvanloa66.np@gmail.com  

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Tòng Văn Sâm              

Ngày, tháng, năm sinh:  1959 

Dân tộc:                         Thái           

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp hành văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại                      0988.487.126                           

Địa chỉ thư điện tử:         

 

 

PHÓ BÍ THƯ

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Cà Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:  31/5/1971

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0975.828.181

Địa chỉ thư điện tử:        hungcv.muongla@sonla.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Lường Thị Ón               

Ngày, tháng, năm sinh:  19/9/1970  

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân kinh tế   

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                     0979.110.176               

Địa chỉ thư điện tử:         

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Tòng Văn Pùa               

Ngày, tháng, năm sinh:  20/2/1978  

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Luật      

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                     0965.533.232               

Địa chỉ thư điện tử:        tongpuanp@gmail.com  

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Cà Văn Nhất                          

Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1982

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                     0966.542.058               

Địa chỉ thư điện tử:        lovancan.np@gmail.com  

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Quàng Văn Lẻ                        

Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1967

Dân tộc:                         Thái           

Trình độ chuyên môn:   Đại học Nông học

Trình độ lý luận:            Trung cấp            

Điện thoại:                     0365.387.864                         

Địa chỉ thư điện tử:        quanglequansu@gmail.com      

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Tòng Văn Bun                        

Ngày, tháng, năm sinh:  22/4/1977

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Luật   

Trình độ lý luận:            Sơ cấp                 

Điện thoại:                     0844.320.772                         

Địa chỉ thư điện tử:        tongvanbunnp@gmail.com

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Lù Thị Minh                           

Ngày, tháng, năm sinh: 13/12/1979

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Kế toán

Trình độ lý luận:            Sơ Cấp      

Điện thoại:                     0363.158.206                         

Địa chỉ thư điện tử:        cavannhat2014@gmail.com

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Quàng Văn Loan                    

Ngày, tháng, năm sinh:  16/6/1973  

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Địa học quản lý du lịch 

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                     0398.578.533                         

Địa chỉ thư điện tử:        quangloannd@gmail.com

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Tòng Văn Chanh          

Ngày, tháng, năm sinh:  10/3/1983

Dân tộc:                         Thái           

Trình độ chuyên môn:   Đại học công tác xã hội

Trình độ lý luận:            Trung cấp            

Điện thoại:                     0866.771.508                 

Địa chỉ thư điện tử:        chanhleo1983@gmail.com       

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn An              

Ngày, tháng, năm sinh:  10/6/1980

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Nông lâm     

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                     0372.089.383               

Địa chỉ thư điện tử:        luthiminh1979@gmail.com      

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Tòng Văn Oai                         

Ngày, tháng, năm sinh:  20/7/1976

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp            

Điện thoại:                     0965.497.588                         

Địa chỉ thư điện tử:        oainampam2017@gmail.com   

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Văn Hóa                            

Ngày, tháng, năm sinh:  17/6/1970

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Đại học nông học

Trình độ lý luận:            Trung cấp            

Điện thoại:                     0812.843.905               

Địa chỉ thư điện tử:        hoalv.muongla@sonla.gov.vn             

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Quàng Thị On                        

Ngày, tháng, năm sinh: 11/9/1984  

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Đại học nông học

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                     0969.290.818               

Địa chỉ thư điện tử:        quangvanannp@gmail.com      

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lê Thị Hạnh                  

Ngày, tháng, năm sinh: 05/08/1989

Dân tộc:                         Kinh                    

Trình độ chuyên môn:   Đại học Tin học ứng dụng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp       

Điện thoại:                     0989.494.389                         

Địa chỉ thư điện tử:        lehanh.nd1989@gmail.com    

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lèo Văn Thắm              

Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1976

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Đại học Quản lý nhà nước      

Trình độ lý luận:            Trung cấp            

Điện thoại:                     0836.381.113                 

Địa chỉ thư điện tử:        leothamdc@gmail.com    

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Bùi Thị Hiền                 

Ngày, tháng, năm sinh:  13/3/1984

Dân tộc:                         Kinh                    

Trình độ chuyên môn:   Đại học QLTN môi trường     

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0989.729.040               

Địa chỉ thư điện tử:        quangon84@gmail.com

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Văn Biển                           

Ngày, tháng, năm sinh:  26/3/1964

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp thống kê       

Trình độ lý luận:            Trung cấp            

Điện thoại:                     0933.26.1964                         

Địa chỉ thư điện tử:        lobiennampam64@gmail.com   

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Văn Xuấn                

Ngày, tháng, năm sinh: 23/10/1963

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp –Kế toán      

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                    0947.411.862               

Địa chỉ thư điện tử:        loxuannp@gmail.com     

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Doản                

Ngày, tháng, năm sinh:  24/5/1985

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Luật      

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                     0375.462.503               

Địa chỉ thư điện tử:        buihien1510@gmail.com          

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Tòng Văn Dũng            

Ngày, tháng, năm sinh:  23/12/1966

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Công an

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                      0367.558.073               

Địa chỉ thư điện tử:        tongdungtuphap@gmail.com

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Hà Thị Hảo                   

Ngày, tháng, năm sinh: 19/02/1980

Dân tộc:                         Thái                     

Trình độ chuyên môn:   Đại hoc Tài chính kế toán      

Trình độ lý luận:            Không        

Điện thoại:                     0357.986.280                         

Địa chỉ thư điện tử:        hathihao1980@gmail.com      

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập