ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Đồng chí Lò Văn Tưởng - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      27/8/1963

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Thị trấn Ít Ong, Mường La, Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cử nhân xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước

Điện thoại:                     0915.607.916

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                     22/8/1975

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                     Xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0903.492.225

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:       thanhnd.muongla@sonla.gov.vn

Đồng chí Phạm Văn Bắc - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      06/12/1964

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                     Xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cử nhân

Điện thoại:                     0904.203.499

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:       bacpv.muongla@sonla.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Thị Trường Đông - Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      10/4/1976

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                      Xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0915.804.105

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:       dongntt.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

Đồng chí Mùa Thị Sinh - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      17/8/1973

Dân tộc:                         Mông

Quê quán:                       Xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0212.3.830.537

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:       sinhmt.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

Đồng chí Vũ Văn Suấn - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1979

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                      Xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0976.455.677

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:        vuvansuanml@gmail.com

 

 

 

Đồng chí Phan Văn Mùi - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      11/3/1967

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                      Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0912.656.067

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:       

 

Đồng chí Lò Thị Ban Bun - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      17/4/1977

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0948.612.899

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:      

Đồng chí Lò Anh Ngọc - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  18/9/1968

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cử nhân

Điện thoại:                     0915.599.206

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:

Đồng chí Phạm Văn Chính - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      14/4/1971

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                      Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0989.371.525

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:       chinhpv.muongla@sonla.gov.vn

Đồng chí Hà Thị Chum - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      05/12/1981

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0374.918.109

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:       chumht.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

Đồng chí Phạm Quang Sơn - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  19/7/1979

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                      Xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     02123.830.787

Địa chỉ thư điện tử:        sonpq.muongla@sonla.gov.vn

Đồng chí Lò Thị Cương - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      22/3/1984

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0369.601.395

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:      

Đồng chí Cứ A Dạng - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      25/02/1984

Dân tộc:                         Mông

Quê quán:                      Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0369.721.681

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:

Đồng chí Sùng A Di - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      22/9/1979

Dân tộc:                         Mông

Quê quán:                      Xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0943.739.004

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:

Đồng chí Thào Thị Dua - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      19/5/1984

Dân tộc:                         Mông

Quê quán:                      Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0397.589.608

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:

Đồng chí Lò Văn Giót - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      18/10/1966

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0945.841.966

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:

Đồng chí Vũ Văn Hinh - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      22/01/1980

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                      Xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0982.153.980

Đồng chí Tòng Văn Hoa - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      05/10/1964

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0353.811.475

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:

Đồng chí Lò Thị Hóa - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      10/7/1993

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0962.364.795

Địa chỉ thư công vụ:

 

 

 

Đồng chí Lò Văn Hùng - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      16/7/1978

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0336.001.955

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:       hungpitoong@gmail.com

 

 

 

 

Đồng chí Phạm Đức Huynh - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  08/6/1982

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                      Xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0987.795.404

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:        huynhpd.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí Lèo Văn Lay - Đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  05/3/1962

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0379.921.422

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:        leolaymt@gmail.com

Đồng chí Quàng Văn Liến - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  12/9/1962

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0335.227.419

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:        quangvanlien@gmail.com

Đồng chí Quàng Văn Loa - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  18/10/1966

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0876.188.135

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:       

Đồng chí Cứ A Lử - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  16/5/1981

Dân tộc:                         Mông

Quê quán:                      Xã Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0916.568.993

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:

Đồng chí Giàng A Lử - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  10/9/1985

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0378.644.220

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:

 

 

 

Đồng chí Lù Văn Mẳn - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  09/12/1964

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0347.832.309

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:        manlv.muongla@sonla.gov.vn

Đồng chí Lường Văn Muôn - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  12/11/1969

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0329.936.692

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:       

Đồng chí Lò Thị Nga - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  29/8/1992

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0339.639.868

Địa chỉ thư điện tử:       

Đồng chí Cà Văn Ngọc - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  13/5/1982

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0982.040.478

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:        

 

 

Đồng chí Quàng Thị Nguyên - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  19/01/1984

Dân tộc:                         Kháng

Quê quán:                      Xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0984.687.714

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:        nguyenqt.muongla@sonla.gov.vn

Đồng chí Lò Thị Nhìa - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  16/11/1967

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0855.193.815

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:       

Đồng chí Lường Thị Siểng - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  06/6/1988

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0328.587.187

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

Đồng chí Vũ Minh Thái - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  02/01/1983

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                      Xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0948.945.088

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:        vuthaivpml@gmail.com

Đồng chí Hoàng Văn Thành - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  02/5/1972

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0913.005.669

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:       

Đồng chí Lèo Văn Thích - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  14/3/1970

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0986.378.570

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:

Đồng chí Lò Thị Thuận - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  28/3/1974

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0389.532.156

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:

 

 

 

 

Đồng chí Vũ Quốc Trung - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                     29/3/1977

Dân tộc:                          Kinh

Quê quán:                       Xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0973.811.668

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:       trungvq.muongla@sonla.gov.vn

Đồng chí Sùng A Vạng - Đại biểu HĐND huyện

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      18/10/1976

Dân tộc:                         Mông

Quê quán:                      Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0949.901.653

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập