ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

CHỦ TỊCH

Họ và tên:                       Lò Minh Ngọc

Ngày, tháng, năm sinh:  18/9/1968

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:     Đại học chính trị

Trình độ lý luận:              Cử nhân

Điện thoại:                      0357.216.808

Địa chỉ thư điện tử:         loanhngoc@gmail.com

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Trịnh Minh Hải

Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1982

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận:             Cao cấp

Điện thoại:                     0976.750.282

Địa chỉ thư điện tử:        trinhminhhai282@gmail.com

 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC

Họ và tên:                      Hoàng Thị Huệ

Ngày, tháng, năm sinh:  26/02/1980

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0367.552.918

Địa chỉ thư điện tử:        hoanghue1980pn@gmail.com

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                       Hoàng Văn Sương

Ngày, tháng, năm sinh:  1962

Dân tộc:                          Kháng

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Tương đương Cao cấp

Điện thoại:                      0986.615.429

Địa chỉ thư điện tử:        hoangvansuong@gmail.com

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lù A Phụ

Ngày, tháng, năm sinh:  07/7/1992

Dân tộc:                        Mông

Trình độ chuyên môn:  Đại học Kiến trúc

Trình độ lý luận:             

Điện thoại:                     0356.448.832

Địa chỉ thư điện tử:        luaphu1992@gmail.com

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập