VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN
Tham mưu tổng họp cho Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Ban Tiếp công dân của huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (hoặc Trung tâm hành chính công cấp huyện); hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tố chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân. Tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác ngoại vụ. 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:    Nguyễn Chí Thanh                 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1978

Dân tộc:      Kinh                  

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ

Trình độ lý luận:         Cao cấp   

Điện thoại:       0963.588.677             

Địa chỉ thư điện tử:    thanhnc.muongla@sonla.gov.vn  

   

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                   

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                      

Địa chỉ thư điện tử:   

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                      Hoàng Phi Diệp

Ngày, tháng, năm sinh:  08/12/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0212.3.530.953

Địa chỉ thư điện tử:        diephp.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                     Đoàn Quang Mạnh

Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1979

Dân tộc:                        Kinh

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận:           Cao cấp

Điện thoại:                   0982.714912

Địa chỉ thư điện tử:       quangmanhml@gmail.com

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:             Tạ Xuân Trung         

Ngày, tháng, năm sinh: 02/04/1987

Dân tộc:                        Kinh

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận:           Sơ cấp

Điện thoại:                    0977.458.887

Địa chỉ thư điện tử:       trungtx.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lê Thị Hồng

Ngày, tháng, năm sinh:  07/12/1983

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                     0978.213.084

Địa chỉ thư điện tử:        honglt.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                       Hà Kim Cương

Ngày, tháng, năm sinh:  1995

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0981.722.226

Địa chỉ thư điện tử:        cuonghk.muongla@sonla.gov.vn

  

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                       

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:             

Điện thoại:                 

Địa chỉ thư điện tử:  

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                    

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                       Trần Thị Ngọc Ánh

Ngày, tháng, năm sinh:  24/3/1985

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học Kế toán

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0972.783.385

Địa chỉ thư điện tử:        anhttn.muongla@sonla.gov.vn

  

KẾ TOÁN

Họ và tên:            Nguyễn Thị Gấm

Sinh ngày:            08/10/1982

Dân tộc:               Kinh

Trình độ CM:       Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Điện thoại:           0912.502.882

Địa chỉ thư điện tử: gampldmuongla@gmail.com       

 

KẾ TOÁN

Họ và tên:                     Trần Văn Quyền

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                    0977.051.824

Địa chỉ thư điện tử:   

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:                       

Trình độ chuyên môn:   

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                   

Địa chỉ thư điện tử:     

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lường Văn Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0976.921.961

Địa chỉ thư điện tử:        halv.muongla@sonla.gov.vn


Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 512
  • Trong tuần: 512
  • Tất cả: 742,557
Đăng nhập