PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                     Lù Văn Quí

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        Thái        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       quilv.muongla@sonla.gov.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Thúy

Ngày, tháng, năm sinh:  26/01/1982

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0985.017.389

Địa chỉ thư điện tử:        thuynt.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Chu Thành Vương

Ngày, tháng, năm sinh:  19/8/1980

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0359.339.699

Địa chỉ thư điện tử:        vuongct.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Trần Bình Trọng

Ngày, tháng, năm sinh:  04/4/1967

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0358.280.967

Địa chỉ thư điện tử:        trongtb.muongla@sonla.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:         Tòng Huy Hoàng              

Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1991

Dân tộc:                        Thái

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    0386.368.891

Địa chỉ thư điện tử:       hoang080891@gmail.com

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Đua

Ngày, tháng, năm sinh:  05/12/1985

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0388.220.179

Địa chỉ thư điện tử:        duant.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lò Thị Hương

Ngày, tháng, năm sinh:  30/4/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0825.006.746

Địa chỉ thư điện tử:        huonglt.muongla@sonla.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập