PHÒNG NỘI VỤ
Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính (trừ nhiệm vụ tô chức triển khai thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cấp huyện); chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên. 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Đăng Trung Dũng

Ngày, tháng, năm sinh:  16/6/1972

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0904.473.467

Địa chỉ thư điện tử:        dungdt.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Đèo Thị Quý

Ngày, tháng, năm sinh:  01/9/1967

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0387.947.613

Địa chỉ thư điện tử:        quydt.muongla@sonla.gov.vn 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Nguyễn Đức Vần

Ngày, tháng, năm sinh:  30/10/1978

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0977.050.782

Địa chỉ thư điện tử:        vannd.muongla@sonla.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Thanh Hà

Ngày, tháng, năm sinh:  08/01/1983

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0368.196.323

Địa chỉ thư điện tử:        hantt.muongla@sonla.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Phạm Công Lệnh

Ngày, tháng, năm sinh:  23/3/1971

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0386.061.719

Địa chỉ thư điện tử:        lenhpc.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Hồng Minh

Ngày, tháng, năm sinh:  23/8/1990

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0965.684.066

Địa chỉ thư điện tử:        minhnth.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lò Thị Ngọc

Ngày, tháng, năm sinh:  25/5/1991

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0965.466.123

Địa chỉ thư điện tử:        ngoclt.muongla@sonla.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 465
  • Trong tuần: 465
  • Tất cả: 742,510
Đăng nhập