PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Phạm Đức Huynh

Ngày, tháng, năm sinh:  08/6/1982

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0987.795.404

Địa chỉ thư điện tử:        huynhpd.muongla@sonla.gov.vn

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                     Lò Thị Ngọc

Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:                       Thái

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ

 Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                    0965.466.123

Địa chỉ thư điện tử:       ngoclt.muongla@sonla.gov.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:              Nguyễn Thanh Lạng

Sinh ngày:             05/3/1980

Dân tộc:                 Kinh

Trình độ CM:          Đại học

Trình độ lý luận:     Trung cấp

Điện thoại:              0976.457.669

Địa chỉ thư điện tử: langnt.muongla@sonla.gov.vn

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                 Cao Thị Thanh Mai

Sinh ngày:               

Dân tộc:                    Kinh

Trình độ CM:            Đại học

Trình độ lý luận:       

Điện thoại:               0984.568.822

Địa chỉ thư điện tử:   maictt.muongla@sonla.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:            Hoàng Văn Khoa

Sinh ngày:            18/12/1969

Dân tộc:               Kinh

Trình độ CM:       Đại học

Trình độ lý luận:  Trung cấp

Điện thoại:           0972.999.878

Địa chỉ thư điện tử: khoahv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Trịnh Thị Hằng

Ngày, tháng, năm sinh:  02/11/1973

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0975.372.303

Địa chỉ thư điện tử:        hangtt.muongla@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập