ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ MƯỜNG BÚ

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Lò Thị Thuận

Ngày, tháng, năm sinh:  28/3/1974

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Xã hội học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0389.532.156

Địa chỉ thư điện tử:        lothithuan1974@gmail.com

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Lèo Văn Thích

Ngày, tháng, năm sinh:  14/3/1970

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0986.378.570

Địa chỉ thư điện tử:        duythich70@gmail.com

 

PHÓ BÍ THƯ

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                     Cà Văn Dọn

Ngày, tháng, năm sinh: 19/6/1976

Dân tộc:                        Thái

Trình độ chuyên môn:  Đại học Quản lý nhà nước

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                   0987.498.546

Địa chỉ thư điện tử:     donmb1976@gmail.com 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Minh

Ngày, tháng, năm sinh:  15/5/1962

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0349.926.215

Địa chỉ thư điện tử:        quangminhpct1962@gmail.com

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Điêu Văn Minh

Ngày, tháng, năm sinh:  09/6/1974

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Quản lý Văn hóa

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0988.654.820

Địa chỉ thư điện tử:        dieuvanminh1974pct@gmail.com

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Bạc Thanh Tuyền

Ngày, tháng, năm sinh:  12/10/1990

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Chinh sát hình sự

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0975.237.358

Địa chỉ thư điện tử:        bacthanhtuyen@gmail.com

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:         

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Hà Văn Tuyên

Ngày, tháng, năm sinh:  13/7/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Quản lý TTXH ở địa bàn cơ sở

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0972.783.222

Địa chỉ thư điện tử:        hatuyensla@gmail.com

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Lù Thị Chom

Ngày, tháng, năm sinh:  05/10/1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng Thống kê văn phòng

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0986.915.216

Địa chỉ thư điện tử:        luchom1964@gmail.com

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Lò Văn Hiên

Ngày, tháng, năm sinh:  25/7/1966

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Quản lý kinh tế Nông lâm

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0386.798.350

Địa chỉ thư điện tử:        lohienhoinongdanmb@gmail.com

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Lò Văn Minh

Ngày, tháng, năm sinh:  23/12/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Quản trị nhân lực

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0974.797.802

Địa chỉ thư điện tử:        khanhminh1984@gmail.com

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Quàng Thị Lụa

Ngày, tháng, năm sinh:  16/3/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0984.672.479

Địa chỉ thư điện tử:        quynhgiao479@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Văn Quý

Ngày, tháng, năm sinh:  03/9/1979

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0975.933.475

Địa chỉ thư điện tử:        trucquyvp1975@gmail.com

     

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Cà Bình Minh

Ngày, tháng, năm sinh:  23/8/1993

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0355.221.823

Địa chỉ thư điện tử:        minhcb.muongla@sonla.gov.vn

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lèo Văn Tiện

Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1965

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0355.508.645

Địa chỉ thư điện tử:         

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Quàng Văn Ọi

Ngày, tháng, năm sinh:  25/8/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kế toán

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0868.789.686

Địa chỉ thư điện tử:        ubndxamuongbu@gmail.com

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lò Văn Du

Ngày, tháng, năm sinh:  12/3/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng Quản lý đất đai

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0359.542.504

Địa chỉ thư điện tử:        hoangdu389@gmail.com

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Cầm Văn Trưởng

Ngày, tháng, năm sinh:  11/7/1982

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kinh tế Nông lâm

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0866.984.998

Địa chỉ thư điện tử:        camvantruongcs@gmail.com

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Thị Vân

Ngày, tháng, năm sinh:  23/9/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng Việt Nam học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0972.667.098

Địa chỉ thư điện tử:        vananhvhmb@gmail.com

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Thanh

Ngày, tháng, năm sinh:  11/12/1992

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kế toán kiểm toán

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0962.908.523

Địa chỉ thư điện tử:        thuythanhhj@gmail.com

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Quàng Văn Ngát

Ngày, tháng, năm sinh:  10/4/1993

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Pháp luật

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0975.948.638

Địa chỉ thư điện tử:        ninhngattp93@gmail.com

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lèo Văn Hoán

Ngày, tháng, năm sinh:  15/10/1965

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Bằng nghề Hành chính văn phòng

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0986.030.155

Địa chỉ thư điện tử:        leovanhoan1965@gmail.com

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lèo Văn Hợp

Ngày, tháng, năm sinh:  11/11/1966

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kinh tế Nông lâm

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0358.650.816

Địa chỉ thư điện tử:        leoquyenhop@gmail.com

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Bùi Thanh Tuyết

Ngày, tháng, năm sinh:  12/9/1988

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0866.221.599

Địa chỉ thư điện tử:        tuyetbt.muongla@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 541
  • Trong tuần: 4,868
  • Tất cả: 1,160,466
Đăng nhập