Trung tâm Truyền thông - Văn hóa

anh tin bai

 
 

GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Hà Văn Phương

Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Bảo chí, Điện tử Truyền thông

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại: 0824.131.188; 0987647018.

Địa chỉ thư điện tử: phuonghv.muongla@sonla.gov.vn

 

anh tin bai

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Đỗ Diệu Thúy

Ngày, tháng, năm sinh:09/6/1989

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Điện thoại:0382.180.002

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Trần Văn Đạt

Ngày, tháng, năm sinh:13/9/1990

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Điện thoại:0986.135.267

Địa chỉ thư điện tử

 

anh tin bai

 

KẾ TOÁN

Họ và tên: Lò Kim Cương

Ngày, tháng, năm sinh: 13/12/1982

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Điện thoại:0889550955

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Điện thoại: 0988.879.699

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Nguyễn Thùy Ninh

Ngày, tháng, năm sinh:10/10/1991

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Điện thoại: 0988.206.863

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Thắng

Ngày, tháng, năm sinh:24/9/1992

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Điện thoại: 0989.148.292

Địa chỉ thư điện tử

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Đặng Thị Diệu

Ngày, tháng, năm sinh:17/02/1990

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Điện thoại: 0989.278.497

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn

Ngày, tháng, năm sinh:01/10/1992

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận:Sơ cấp

Điện thoại:0962.913.111

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Phạm Công Lợi

Ngày, tháng, năm sinh:07/8/1989

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0941.211.089

Địa chỉ thư điện tử:

 

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Nguyễn Trọng Sơn

Ngày, tháng, năm sinh:21/4/1971

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Công nhân kĩ thuật

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0388.967.735

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Lò Văn Thành

Ngày, tháng, năm sinh:17/6/1985

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận:

Điện thoại: 0355.500.282

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Hà Thị Thủy

Ngày, tháng, năm sinh:08/10/1975

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Công nhân kĩ thuật

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0916.934.399

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Lò Văn Thoan

Ngày, tháng, năm sinh:15/3/1980

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Công nhân kĩ thuật

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0948.687.994

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:20/9/1979

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0849.041.397

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:18/3/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0374.645.545

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Lò Văn Phước

Ngày, tháng, năm sinh:20/8/1977

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0912.989.594

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

Họ và tên: Lò Văn Quý

Ngày, tháng, năm sinh:24/10/1986

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0358.850.678

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Lò Văn Nơi

Ngày, tháng, năm sinh:27/6/1972

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0855.176.068

Địa chỉ thư điện tử:

 

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Lò Văn Sơn

Ngày, tháng, năm sinh:05/12/1972

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Công nhân kĩ thuật

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0812.990.102

Địa chỉ thư điện tử:

 

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Nguyễn Phi Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:10/10/1993

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận:Trung cấp

Điện thoại:0973.966.689

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Vũ Văn Tiến

Ngày, tháng, năm sinh:10/02/1978

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Điện thoại:0837712866

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Lò Văn Đại

Ngày, tháng, năm sinh:27/11/1992

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0978.485.266

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Lừ Văn Hiểu

Ngày, tháng, năm sinh:20/3/1988

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Điện thoại:0962.162.560

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Kiều Thị Tuyết

Ngày, tháng, năm sinh:27/8/1991

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận:

Điện thoại: 0977.210.105

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Hà Văn Giang

Ngày, tháng, năm sinh:09/8/1988

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0964.694.988

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Bùi Đức Thuần

Ngày, tháng, năm sinh:6/11/1968

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0355.509.029

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Cầm Văn Thuận

Ngày, tháng, năm sinh:07/11/1993

Dân tộc: Thái

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận:

Điện thoại:0988 040 230

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Lò Văn Ngương

Ngày, tháng, năm sinh:02/10/1978

Dân tộc:Thái

Trình độ chuyên môn:Đại học

Trình độ lý luận:Trung cấp

Điện thoại:0379188396

Địa chỉ thư điện tử:

 

anh tin bai

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên: Lường Thị Ngọc Hà

Ngày, tháng, năm sinh:05/8/1988

Dân tộc:Thái

Trình độ chuyên môn:Đại học

Trình độ lý luận:Sơ cấp

Điện thoại:0963802075

Địa chỉ thư điện tử:

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 33
  • Tất cả: 1,160,545
Đăng nhập