Truyền hình

Liên kết website

BANNER LIÊN KẾT

Huyện Mường La ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2016

2016-04-07 15:20:19

           Với mục tiêu tiếp tục tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng xã hội hoá, cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua ở cơ sở, cộng đồng dân cư, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình bảo đảm khách quan, công bằng, coi trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp làm việc, lao động ở cơ sở, nhất là đội ngũ trí thức, giáo viên, nông dân, công nhân lao động, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người mới. Công tác thi đua phải được phổ biến quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phải được tổ chức đăng ký từ đầu năm trên cơ sở những tiêu chí đánh giá cụ thể.

          Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016, ngày 24 tháng 02 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Mường La đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua năm 2016. Theo Kế hoạch, năm 2016 chia thành 02 đợt thi đua: Đợt 1 từ tháng 01/2016 đến 30/05/2016 và đợt 2 từ 01/06/2016 đến 31/12/2016. Năm 2016, huyện Mường La phấn đấu được tặng Cờ xuất sắc của UBND tỉnh, Cờ thi đua của Chính phủ; phấn đấu 95% đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó 25% trở lên số tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 15% trở lên số tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 2% trở lên số tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; phấn đấu 100% cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó 2% trở lên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, 0,5% trở lên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, 2% trở lên được UBND tỉnh tặng Bặng khen.

Phòng Nội vụ