Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

BANNER LIÊN KẾT

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2016 của Thường trực HĐND-UBND huyện

2016-03-01 14:08:09

THÔNG BÁO

        Lịch tiếp công dân năm 2016   

 Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND huyện Mường La thông báo lịch tiếp công như sau:

 

I. Tiếp công dân định kỳ:

 

1. Thời gian: 2 lần/01 tháng, trong giờ hành chính.

 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

 

2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện - tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong.

 

II. Tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở và ngoài Trụ sở Tiếp công dân: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân.

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2016

 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN

 

I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

1. Tháng 01:

- Ngày 13/01/2016: Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Ngày 26/01/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

2. Tháng 02:

- Ngày 16/02/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Ngày 26/02/2016: Đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

3. Tháng 3:

- Ngày 14/3/2016: Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Ngày 28/3/2016: Đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

4. Tháng 4:

- Ngày 13/4/2016: Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Ngày 26/4/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

5. Tháng 5:

- Ngày 13/5/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Ngày 26/5/2016: Đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

6. Tháng 6:

- Ngày 13/6/2016: Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Ngày 27/6/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

7. Tháng 7:

- Ngày 13/7/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Ngày 26/7/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

8. Tháng 8:

- Ngày 15/8/2016: Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Ngày 26/8/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

9. Tháng 9:

- Ngày 13/9/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Ngày 26/9/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

10. Tháng 10:

- Ngày 13/10/2016: Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Ngày 26/10/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

11. Tháng 11:

- Ngày 14/11/2016: Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Ngày 28/11/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

12. Tháng 12:

- Ngày 13/12/2016: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Vần – Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Lò Văn Thắng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

 

II. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 06 và ngày 20 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc hành chính liền kề tiếp theo

 

Văn phòng HĐND - UBND huyện Mường La thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai cho người dân được biết./.