Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

Album Ảnh

LINK LIÊN KẾT

BANNER LIÊN KẾT

Thực hiện cải cách hành chính – Xây dựng bộ máy chính quyền huyện Mường La trong sạch, vững mạnh

2016-02-01 10:37:30

         Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường La lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện đến năm 2020 nằm ở nhóm đạt kết quả tốt trong tỉnh Sơn La, với trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện và UBND cấp xã, nâng cao mức độ hài lòng của người dân với cơ quan hành chính nhà nước.

          Ngày 11 tháng 01 năm 2016, UBND huyện Mường La ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện, xã, thị trấn công tâm, thạo việc, nâng cao chất lượng, có năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; thực hiện quản lý ngân sách phù hợp, đúng quy định; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, áp dụng mô hình một cửa hiện đại tại Văn phòng HĐND-UBND huyện và thực hiện từ 2 đến 3 UBND xã, thị trấn. Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

          Trên cơ sở đó ngày 13 tháng 01 năm 2016, UBND huyện Mường La đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về cải cách hành chính huyện năm 2016 với 35 nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác cải cách hành chính. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đã đề ra.

Phòng Nội vụ