Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

Album Ảnh

LINK LIÊN KẾT

BANNER LIÊN KẾT

Báo chí Sơn La đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà

2015-06-29 09:25:30

Ngày 21-6-1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc) Báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên, hình thành nền báo chí Cách mạng Việt Nam.

PHẠM VĂN THỦY
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh

  Đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bức trướng cho Sở TT&TT

                                   nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.                              Ảnh PV

90 năm qua, cùng với hệ thống báo chí cả nước, các cơ quan báo chí của tỉnh Sơn La đã không ngừng đổi mới và trưởng thành, làm tốt chức năng tuyên truyền, cổ động và tổ chức tập thể, thực sự là công cụ sắc bén trên mặt trận chính trị tư tưởng, đóng góp đắc lực vào sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên các cơ quan báo chí luôn bám sát định hướng chính trị của Đảng bộ tỉnh, gắn bó với thực tiễn cuộc sống, nêu cao tính Đảng, tính chiến đấu, tính nhân dân của báo chí, tuyệt đối trung thành với Đảng, chủ động tuyên truyền định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; luôn phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo bầu không khí chính trị dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và gắn kết mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Báo chí Sơn La đã có nhiều đóng góp quan trọng vào các giai đoạn của cách mạng Việt Nam: Khởi nguồn từ tờ báo Suối Reo của các chiến sỹ Cộng sản Nhà tù Sơn La đã gieo mầm cho quá trình cách mạng vẻ vang của báo chí Sơn La hôm nay. Các cơ quan báo chí luôn tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh, huy động tối đa nội lực, thu hút và bước đầu sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, báo chí đã tuyên truyền và đóng góp tích cực tạo sự chuyển biến căn bản về cục diện kinh tế - xã hội, tạo dựng được thế lực mới cho sự phát triển đi lên theo hướng sản xuất hàng hóa.

Sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội lớn, nhưng cũng đang đặt ra những khó khăn, thách thức, phải nỗ lực phấn đấu để vượt qua. Các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: tiếp tục nâng cao hơn nữa tính Đảng, tính chiến đấu và tính nhân dân của các tác phẩm báo chí; đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất và bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ nhà báo và cán bộ quản lý báo chí có đủ "Tâm, tầm, tài", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng văn hóa của Đảng trong thời kỳ mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hai là: Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng công tác, đồng thời, tăng cường phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng ở mỗi địa phương, đơn vị; góp phần đưa Nghị quyết của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống.

Ba là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần làm cho học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chiếm ưu thế tuyệt đối trong đời sống xã hội. Tăng cường tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, để các tổ chức cơ sở đảng làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thành tựu kinh tế - xã hội. Nhất là việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp; công nghiệp chế biến sau thu hoạch; nuôi trồng thủy sản; xây dựng thương hiệu các sản phẩm sau thu hoạch; quản lý khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên. Tập trung thu hút đầu tư trên các lĩnh vực: Công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa... kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, nhân tố mới; tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng chính trị, về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Bốn là: tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chiến đấu của báo chí trong cuộc đấu tranh chống các tiêu cực và tệ nạn xã hội. Báo chí phải làm tốt vai trò định hướng chính trị và hướng dẫn dư luận xã hội; đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực xã hội; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần xã hội lành mạnh; chủ động đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kiên quyết đấu tranh đập tan các luận điệu tuyên truyền sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, củng cố vững chắc sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; sự đồng thuận và tính tích cực xã hội của nhân dân.

Năm là: Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tập trung cao tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng định hướng. Tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La và đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tập trung tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, tiềm năng, thế mạnh, con người Sơn La đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đặt niềm tin tưởng và mong rằng đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, những thành tích và kinh nghiệm đã đạt được trong những năm qua, nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò xung kích trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, đưa hiệu quả hoạt động báo chí tiến lên những bước phát triển mới cùng Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng Sơn La trở thành một tỉnh giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các tin liên quan