Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

BANNER LIÊN KẾT

STT Họ và tên Chức danh chính Ðiện thoại Dân tộc
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
1 Lò Văn Tưởng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện 0915607916 Thái
2 Phạm Văn Bắc Phó Chủ tịch HĐND huyện 02123803022 Kinh
3 Nguyễn Thị Trường Đông Phó Chủ tịch HĐND huyện 02128506007 Kinh
4 Lò Anh Ngọc Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện 0915599206 Thái
5 Phan Văn Mùi Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện 0912656067 Kinh
6 Lò Thị Ban Bun Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện 0948612899 Thái
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
1 Nguyễn Đức Thành Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện 0903492225 (thanhnd.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
2 Mùa Thị Sinh Phó Chủ tịch UBND huyện 02123830537 (sinhmt.muongla@sonla.gov.vn) Mông
3 Nguyễn Văn Bắc Phó Chủ tịch UBND huyện 0947551899 (bacnv.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
Văn phòng HĐND-UBND huyện
1 Nguyễn Văn Nhã Chánh Văn phòng 02123830889 (nhanv.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
2 Nguyễn Đức Vần Phó Chánh Văn phòng 02123530953 (vannd.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
3 Hoàng Phi Diệp Phó Chánh Văn phòng 02123830096 (diephp.muongla@sonla.gov.vn) Thái
Phòng Nội vụ
1 Đăng Trung Dũng Trưởng phòng 0904473467 (dungdt.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
2 Đèo Thị Quý Phó Trưởng phòng 01687947613 (quydt.muongla@sonla.gov.vn) Thái
3 Lò Bun Ly Phó Trưởng phòng 0915464595 (lylb.muongla@sonla.gov.vn) Thái
Thanh tra huyện
1 Nguyễn Minh Chiến Chánh Thanh tra 0912569985 (chiennm.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
2 Tòng Văn Máy Phó Chánh Thanh tra 0948856164 (maytv.muongla@sonla.gov.vn) Thái
Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Vũ Quốc Trung Trưởng phòng 0973811668 (trungvq.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
2 Nguyễn Thị Thân Phó Trưởng phòng 0988977055 (thannt.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
3 Phạm Quốc Việt Phó Trưởng phòng 0981363639 (vietpq.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
1 Nguyễn Trọng Hiệp Trưởng phòng 0972782686 (hiepnt.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
3 Lê Hồng Thái Phó Trưởng phòng 0915632123 (thailh.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
1 Bùi Việt Cường Trưởng phòng 0915421755 (cuongbv.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
2 Nguyễn Thanh Lạng Phó Trưởng phòng 0944170599 (langnt.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
3 Phan Xuân Ân Phó Trưởng phòng 0915097097 (anpx.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
Phòng Tài nguyên - Môi trường
1 Dương Xuân Nam Phó Trưởng phòng 0978747337 (namdx.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
2 Khuất Văn Hội Phó Trưởng phòng 0982336296 (hoikv.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Nguyễn Văn Tâm Trưởng phòng 0913313828 (tamnv.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
2 Quàng Thị Duyên Phó Trưởng phòng 0919835779 (duyenqt.muongla@sonla.gov.vn) Thái
3 Chu Thành Vương Phó Trưởng phòng 0919517327 (vuongct.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Phạm Văn Chính Trưởng phòng 0915097759 (chinhpv.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
2 Lò Thị Yến Phó Trưởng phòng 0915595809 (yenlt.muongla@sonla.gov.vn) Thái
3 Nguyễn Hữu Niên Phó Trưởng phòng 0918046177 (niennh.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
Phòng Văn hóa và Thông tin
1 Nguyễn Văn Sáng Trưởng phòng 0987647044 (sangnv.muongla@sonla.gov.vn) Kinh
2 Cà Thị Thủy Phó Trưởng phòng 01232790888 (thuyct.muongla@sonla.gov.vn) Thái
Phòng Dân tộc
1 Vì Văn Thành Trưởng phòng 0976909399 (thanhvv.muongla@sonla.gov.vn) Thái
Phòng Y tế
Phòng Tư pháp
1 Cà Văn Hùng Trưởng phòng 0975828181 (hungcv.muongla@sonla.gov.vn) Thái