No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

TRƯỞNG BAN

Họ và tên:                       Vũ Văn Suấn

Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1979

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Thạc sĩ

Trình độ lý luận:              Cao Cấp

Điện thoại:                      02123.830.090; 0976.455.677

Địa chỉ thư điện tử:         vuvansuanml@gmail.com

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên:                      Trần Nghĩa Hải

Ngày, tháng, năm sinh:  02/6/1981

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                     02123.830.481; 0983.048.905

Địa chỉ thư điện tử:        haipgdmuongla@gmail.com

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên:                       Nguyễn Thế Cảnh

Ngày, tháng, năm sinh:  18/4/1978

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Thạc sĩ

Trình độ lý luận:             Cao cấp

Điện thoại:                     02123.830.097; 0987.281.894

Địa chỉ thư điện tử:       canhmuongla1978@gmail.com

 

              

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     Phạm Đức Tài

Ngày, tháng, năm sinh:  

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     

Địa chỉ thư điện tử:        

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lò Thị Thiệu

Ngày, tháng, năm sinh:  19/7/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     02123.830.481; 0338.810.830

Địa chỉ thư điện tử:       thieubtc19071986@gmail.com

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Phương Dung

Ngày, tháng, năm sinh:  25/01/1989

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học Văn hóa Hà Nội

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0979.964.486

Địa chỉ thư điện tử:        nguyenphuongdungbtc@gmail.com